KSP
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 06 / £ÉêÀÄPÁw - 4 / 2022 - 23

¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) & (vÀÈwÃAiÀÄ°AUÀ ¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ & ¨ÁåPï¯ÁUï («ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀ) 1137 ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.

Notification No : 06 / Recruitment - 4 / 2022 - 23
Welcome To Karnataka State Police Recruitment
Online Application Login