News & Events

November 09 2022
As per the Government order the age has been enhanced for 2 years of APC & CPC.

Gazette Copy

Key Dates

SL.NO

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

DESCRIPTION

«ªÀgÀ

DATES

¢£ÁAPÀ

01 Date of Commencement of Online Application

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ

20-10-2022
02 Last Date of Online Application Generation

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

21-11-2022
03 Last Date of Payment of Fee

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

23-11-2022

Age Criteria

CATEGORY Minimum Age Maximum Age OVERAGE UNDERAGE
AGE DATE AGE DATE
GM 19 21/11/2003
Before
27 21/11/1995
After
20/11/1995
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1995 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 19 21/11/2003
Before
29 21/11/1993
After
20/11/1993
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1993 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOREST TRIBAL 19 21/11/2003
Before
32 21/11/1990
After
20/11/1990
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1990 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
INSERVICE
CATEGORY MAXIMUM AGE MAXIMUM DATE OVERAGE UNDERAGE
GM 33 21/11/1989
After
20/11/1989
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1989 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 35 21/11/1987
After
20/11/1987
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1987 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
5 Years Service should be completed on or before 21.11.2022
±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ / Fees Details
¥ÀæªÀUÀð / Category ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì / Fee Amount
General / Category (2A, 2B, 3A, 3B) ₹ 400
SC / ST/ Tribal / Category I ₹ 200
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ / AGE CONSIDERATION DATE
Note / n¥ÀàtÂ:
  • Online Payment should be made in Canara Bank / Post office (Credit Card / Debit Card / UPI) only.
  • For Offline Payment, Candidates have to fill the Application, generate the challan and make the payment in the respective Canara Bank / Post Office.
  • If Candidates submit more than one application for the same post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï /CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(AiÀÄÄ.¦.L. ªÀÄÆ®PÀ)
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß (CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.