News & Events

July 042024
CPC1137 Posts - The ETPST Call Letter has been uploaded except for (D.K. Mangaluru District), download it from the 'My Application' link.
July 042024
CPC1137 Posts - Click here to view PST & PET Schedules.
June 292024
CPC1137 Posts - PST / PET Eligibility List.
Belagavi City Male - General Female - General Male - Inservice Female - Inservice
Belagavi District Male - General Female - General Male - Inservice
Bengaluru City Male - General Female - General Male - Inservice Female - Inservice
Bengaluru District Male - General Female - General Male - Inservice
Dakshina Kannada Male - General Female - General Male - Inservice Female - Inservice
Hassan District Male - General Female - General Male - Inservice
Hubballi Dharwad Male - General Female - General Male - Inservice Female - Inservice
Mandya District Male - General Female - General Male - Inservice
Mangalore City Male - General Female - General Male - Inservice
Mysuru City Male - General Female - General Male - Inservice
Mysuru District Male - General Female - General Male - Inservice
Railways, Bengaluru Male - General Female - General Male - Inservice
Ramnagara District Male - General Female - General Male - Inservice
Shivamogga Distrcit Male - General Female - General Male - Inservice
Tumkur District Male - General Female - General Male - Inservice
June 292024
CPC1137 Posts - Note for Revised Score Lists & 1:5 PST/PET Eligibility List.
June 292024
CPC1137 Posts - Click here to view the Revised Disqualified / Rejected Candidates List.
June 292024
CPC1137 Posts - Revised Written Examination Score.
Belagavi City Belagavi District Bengaluru City Bengaluru District Dakshina Kannada, Mangaluru
Hassan District Hubbali-Dharwad City Mandya District Mangaluru City Mysuru City
Mysuru District Railways, Bengaluru Ramanagar District Shivamogga District Tumukuru District
June 292024
CPC1137 Posts - Click here to view Revised Written Examination Scores (All Candidates).
June 102024
CPC1137 Posts - Click here to view the Disqualified / Rejected Candidates List.
June 102024
n¥Ààt C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 06/£ÉêÀÄPÁw-4/2022-23, ¢£ÁAPÀ:12.10.2022 gÀ£ÀéAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¹«¯ï)-1137 ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÁV °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:25.02.2024 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉʨï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj CAPÀ¥ÀnÖUÉ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ½zÀÝ°è E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÁw PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:15.06.2024gÀ ¸ÀAeÉ 5.00 ªÀgÉUÀÆ cpc1137@ksp-recruitment.in E-ªÉÄïïUÉ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸À°è¸ÀĪÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅ¢®è.
¸À»/-
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನೇಮಕಾತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
June 102024
CPC1137 Posts - Written Examination Score.
Belagavi City Belagavi District Bengaluru City Bengaluru District Dakshina Kannada, Mangaluru
Hassan District Hubbali-Dharwad City Mandya District Mangaluru City Mysuru City
Mysuru District Railways, Bengaluru Ramanagar District Shivamogga District Tumukuru District
June 102024
CPC1137 Posts - Click here to view Written Examination Scores (All Candidates).
April 17 2024
CPC1137 Posts - Click here to download Final Key Answer for Written Examination held on 25.Feb.2024.
March 01 2024
CPC1137 Posts - Click here to download Key Answer Objection format.
March 01 2024
CPC1137 Posts - Click here to download Provisional Answer Key for Written Examination held on 25.Feb.2024.
February 22 2024
CPC1137 Posts - Written Examination Call Letter has been uploaded. Download from My Application Link.
February 11 2024
CPC1137 Posts - SMS sent for all eligible Candidates with the Written Examination Unit / District Details. For those, who are not received the SMS, can login into My Application Page to view the Written Examination Unit / District.
February 08 2024
CPC1137 Posts - Written Examination is Scheduled on 25-February-2024.
November 03 2023
CPC1137 Posts - Paid Candidates who are getting 'NON PAID' status can update their payment details in 'MY APPLICATION' page.
November 09 2022
As per the Government order the age has been enhanced for 2 years of APC & CPC. Gazette Copy

Key Dates

SL.NO

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

DESCRIPTION

«ªÀgÀ

DATES

¢£ÁAPÀ

01 Date of Commencement of Online Application

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ

20-10-2022
02 Last Date of Online Application Generation

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

21-11-2022
03 Last Date of Payment of Fee

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

23-11-2022

Age Criteria

CATEGORY Minimum Age Maximum Age OVERAGE UNDERAGE
AGE DATE AGE DATE
GM 19 21/11/2003
Before
27 21/11/1995
After
20/11/1995
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1995 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 19 21/11/2003
Before
29 21/11/1993
After
20/11/1993
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1993 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOREST TRIBAL 19 21/11/2003
Before
32 21/11/1990
After
20/11/1990
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1990 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
INSERVICE
CATEGORY MAXIMUM AGE MAXIMUM DATE OVERAGE UNDERAGE
GM 33 21/11/1989
After
20/11/1989
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1989 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 35 21/11/1987
After
20/11/1987
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1987 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
5 Years Service should be completed on or before 21.11.2022
±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ / Fees Details
¥ÀæªÀUÀð / Category ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì / Fee Amount
General / Category (2A, 2B, 3A, 3B) ₹ 400
SC / ST/ Tribal / Category I ₹ 200
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ / AGE CONSIDERATION DATE
Note / n¥ÀàtÂ:
  • Online Payment should be made in Canara Bank / Post office (Credit Card / Debit Card / UPI) only.
  • For Offline Payment, Candidates have to fill the Application, generate the challan and make the payment in the respective Canara Bank / Post Office.
  • If Candidates submit more than one application for the same post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï /CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(AiÀÄÄ.¦.L. ªÀÄÆ®PÀ)
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß (CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.